Ünitimsah Duyuruları

Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

ÜNİVERSİTELİ BURSASPORLULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Üniversiteli Bursasporlular Derneği” dir. ÜNİTİMSAH Derneği olarak anılır.
Derneğin merkezi Bursa’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 -Dernek,Tüm üniversitelerde Bursasporlu gençleri bir araya getirmek; üniversite sıralarındaki Bursaspor taraftarlığını kalıcı kılmak ve Üniversite mezunu Bursasporluları, Bursa ve Bursaspor için faydalı projeler için bir araya getirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Üyelerin birbirleri arasında tanışmak, dayanışmak, iletişim kurmak, yardımlaşmak, kardeşlik ve centilmen taraftar profilinin gelişmesini sağlamak, Bursasporluluk sevgisini yaymak, bilinçli ve centilmen taraftar profilini oluşturmak, Türk sporunun gelişmesine yardımcı olmak,
2-Üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde Bursaspor’a ve Bursa’ya katkıda bulunabilecekleri ortamlar oluşturmak,
3-Yeni üyelerin alınmasına yardımcı olmak,
4-Dernek içerisinde oluşturulacak komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, tiyatro, balo, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer, belgesel, yarışma, piyango, eğlence, yemekli toplantılar, organizasyon ve sporsal faaliyetler vb. ile her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler ve üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
5-Çalışma konularında ve gerektiğinde başka konularda broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitap ve eğitici bültenler yayınlamak,
6-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
7-Futbol ve diğer spor branşlarında karşılaşılan çeşitli güçlüklerin aşılması için her türlü faaliyette ve çalışmada bulunmak, ilgili tüm konularda kararlar çıkmasına yardım etmek,
8-Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için her türlü sosyal faaliyette bulunmak ve yurt içi ve yurt dışında her türlü gezi düzenlemek yada düzenletmek,
9-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
10-Internet üzerinde hazırlanacak bir web sitesi aracılığı ile tanıtımda bulunmak ve üyeleri arasında koordinasyonu güçlendirerek elektronik ortam üzerinden faaliyetlerini duyurmak,
11-Taraftarlık bilincini geliştirmek ve Bursaspor’un her türlü branşlardaki takımlarının başarılı olabilecekleri ortam ve olanakları yaratacak çalışmalarda bulunmak,
12-Bursa’mızın ve ülkemizin iyi bir geleceğe sahip olması için proje ve tasarılar oluşturmak,
13-Bursaspor Kulübünü tanıtıcı renkleri ve armasıyla süslü bayrak, flama, pankart, rozet, atkı, t-shirt, mont, kep vb. ürünleri lisanslı, izinli olarak imal ederek üyelere tedarik etmek,
14-Bursaspor Kulübü ile dernekten haberler içeren bültenler yayınlamak,
15-Üyelerle kulüp yönetimi arasında seviyeli ve çağdaş iletişim kurulmasını sağlamak,
16-Bursaspor Kulübünün spor ve sosyal aktivite kulübü olarak çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin rol oynamak,
17-Ülkemizin, Bursa kentinin ve Bursaspor’un tanıtımı için her türlü sosyal ve kültürel çalışmalar hazırlamak,
18-Dernek üyelerinin gerek kendi sahamızda gerekse de deplasmanda yapılan karşılaşmaları seyredebilmesi için girişimlerde bulunmak,
20-Amaç ve hizmete yönelik projeler için TTK hükümlerine uygun yurt içinde veya yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, satın alabilmek, satmak,
21-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
22-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
23-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
24-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
25-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
26-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

27-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,
28-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
29-Söz konusu sayılan amaçlarla iletişimi gerçekleştirmek ve teşvik etmek.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, spor ve eğitim – araştırma başta olmak üzere mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.
Derneğin Amblemi
Derneğin amblemi Ek-1’de gösterilmiştir. Dernek amblemi, yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, lisans veya lisansüstü programlarda eğitim görmekte olan üniversite veya yüksek okul öğrencisi yada üniversite veya yüksekokul mezunu olan, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmamış olan, özel kanunlarla aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili Maddeleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alan, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymeyen, en az üç dernek üyesince Bursaspor taraftarı olduğuna kanaat getirilen, Bursa il sınırları içerisinde profesyonel ve amatör spor kulüpleri ve onların taraftar dernekleri dışında herhangi bir spor kulübü veya taraftar derneğine üye olmayan ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması şartı gerekmektedir.
Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, derneğin tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarına sahip olduklarını belirten ve en az üç dernek üyesince imzalanmış Üyelik Başvuru Formunu doldurur ve Üyelik Başvuru Formunda bildirdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve yönetim kurulu başkanlığına kendilerinden istenecek üç (3) adet fotoğraf, nüfus cüzdanının fotokopisi, öğrenci olanlar için öğrenci belgesi, mezun olanlar için diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi ile birlikte sunarlar. Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatı alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucunu
başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak Üye Kayıt Defterine kaydedilir ve Üye Kimlik Belgesi verilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asıl üyeler, dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentileri zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir (1) oy hakkı vardır ve üyeler oylarını şahsen kullanmak zorundadırlar.
Üye kayıt defterinde yazılı bulunan adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini yedi (7) gün içinde dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin dernekte kayıtlı son adresine yapılan her türlü bildirimler geçerlidir ve hukuki sonuçları doğurur.
Birinci derece akraba olanlar aynı kurulda üye olamazlar.
Ülkeye, Bursa’ya, Bursaspor’ a ve derneğe amaç ve hizmet konularında maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış, hizmet ve katkıda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu amaçların gerçekleşmesinde önemli katkıda bulunan kişilerin müracaatları halinde veya Dernek Genel Kurulu’nun yada dernek yönetim kurulunun önerisi üzerine, yönetim kurulu adı geçenin yeterli niteliklere sahip olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul yada reddi şeklinde karara bağlayıp, müracaat sahibine yazı ile bildirir.
Onursal üyelik için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması şartı gerekmektedir. Onursal üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye sayısının onda birini geçemez. Onursal üyelerin seçme,seçilme ve herhangi bir kurulda bulunma hakları yoktur, öngörülen aidatı
isterlerse ödeyebilirler.
Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Üyelik, her üyenin ölümü ile ve üyelikten ayrılma isteğiyle sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek sureti ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılan her üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Toplam bir (1) yıllık üyelik aidatını ödemeyen üyeye dernek yönetim kurulu tarafından yazılı ikazda bulunulur. Yazılı ikaza rağmen tebliğden itibaren üyelik aidatını kırk beş (45) gün içinde ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
4-Genel Kurul ile diğer organların toplantılarının sonuçlanmasını engellemek, seçimlere her türlü hile karıştırmak, üyelerin özgürce oy kullanmalarını engellemek,
5-Sahte belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak,
6-Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek,
7-Eleştiri sınırları dışında derneği küçük düşürücü, aşağılayıcı veya karalayıcı niteliği taşıyan açıklamalarla dernek toplumuna zarar verecek etkinliklerde bulunmak,
8-Yüz kızartıcı suçlar işlemek,
9-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
10-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
11-Spor karşılaşmalarındaki davranışlarından dolayı her türlü idari veya adli para cezası veya adli her türlü ceza alma,
12-Mazeretsiz olarak üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak,
13-Yetkili olmadığı halde dernek adına işlemlerde bulunup, derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
14-Derneğin amacının gerçekleştirilmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,
Yukarıda sayılan durumlardan üyelik aidatını ödememe koşulu ile üyelikten çıkarılan üye haricinde birinin tespiti halinde yönetim kurulu üyenin savunmasını aldıktan sonra çoğunluk oyu ile üyenin üyelikten çıkarılma yada reddi kararını verir ve üyeye yazılı olarak bildirir. Ancak üyenin, üyelik aidatını ödememesi ile ilgili alınacak üyelikten çıkarılması kararında üyenin savunması aranmaz. Bu kararda yönetim kurulu yetkilidir. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı alınan üye kendisine yazılı olarak bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde yönetim kuruluna ilk Genel Kurul’da gündeme alınmak üzere yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Askı süresince üyelikten çıkarılan üyenin seçme, seçilme, organlarda görevini sürdürme vb. hiçbir hakkı yoktur. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu, üyenin dernek üye defterindeki kaydını siler. Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği taktirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir. Üyelikten çıkarılan kişiler, üyenin konuğu olsa bile derneğin tesislerine giremezler.

Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir, Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte Bursa il sınırları içerinde toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç (3) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yada dernek üye kimlik kartları, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınamaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Divan başkanı gündem maddelerine geçmeden önce “ Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemiz uğruna yaşamlarını yitiren kahraman şehitlerimiz için” Genel Kurul`a katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırır. Ardından İstiklal Marşı topluca okunur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir (1) oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya o yılın yetki
belgesini göstermek suretiyle temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Genel Kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulunu üç (3) yıl için seçer.
Olağanüstü Genel Kurulda seçilen organlar, üç (3) yıllık sürenin geri kalan kısmını tamamlar.

Seçilecek Kurul Başkanları tarafından hazırlanmış olan basılı veya elle yazılan oy pusulaları, dernek mührünü taşıyan zarflara konularak oy sandığına atılır. Sayım döküm işi Genel Kurulca seçilecek Divan Heyeti’nce yada heyetin görevlendireceği kişilerce yapılır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
4-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
5-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
6-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
8-Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
12-Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak Vakıf, Federasyon gibi kuruluşların konusunda karar almak, amaç ve hizmete yönelik T.T.K. hükümlerine yurt içinde veya yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, satın alabilmek, sayılan konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
13-Federasyon üyesi olması halinde, Federasyon tüzüğünde öngörülen nitelikte ve sayıda delegeleri seçmek,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyelikten çıkarılan üyelerin tekrar üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla üç (3) yıl için seçilir.
Yönetim kurulu, seçimleri izleyen yedi (7) gün içerisinde toplanarak kendi arasında bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
Başkan, yönetim kurulunun bu hususta vereceği özel kararlar ile derneği temsil eder.
Yönetim kurulu ilk toplantısında, en az ayda bir (1) kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir (1) ay içerisinde toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin yazılı haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karar alırken oyların eşit olduğu durumda yönetim kurulu başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
Üst üste üç (3) olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği düşer.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde ilk oturumda; Başkan, yedek üyelerden birini, Genel Kurul`da seçilen listedeki sıralamaya uyarak, yönetim kurulu üyeliği görevine çağırır.
Yönetim kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
2-Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelikten ihraç cezasını vermek,
3-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7-Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve üyelere duyurmak,
8-Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
9-Federasyon üyesi olma halinde, Federasyon ile olan her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek, Genel Kurulda seçilen asil ve yedek delege listesini, seçilenlerin niteliklerini de belirterek öngörülen süre içerisinde Federasyon başkanlığına göndermek; Federasyon tüzüğünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek,
10-Üye giriş ve yıllık aidatını belirlemek,
11-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
12-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
13-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
14-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
15-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit
kararı almak ve uygulamak,
16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla (3) üç yıl için seçilir.
Denetleme kurulu en az üç (3) ayda bir (1) kez toplanır. Toplantı karar ve yeter sayısı iki (2) dir. Denetleme kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde ilk oturumda; Başkan, yedek üyelerden birini, Genel Kurulda seçilen listedeki sıralamaya uyarak, denetim kurulu üyeliği görevine çağırır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, Genel Kurulca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, yıllık olarak da 1 Ocak - 31 Haziran tarihleri arası 30 TL, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında da 30 TL olmak üzere 2 taksit olarak toplam 60 TL aidat alınır. Öğrenciliği devam edenlerden giriş aidatı olarak 8 TL aylık olarak da 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, balo, piyango, seminer, panel, fuar, sergi, konferans, takvim, ajanda, kimlik belgesi, forma, t-shirt, atkı, şapka vb. gibi ürünlerin satışından elde edilen gelirler, organizasyon, spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Reklam ve sponsor gelirleri,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler,
7-Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
8-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
9-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
10-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödenti ise 1. taksiti 1 Ocak - 31 Haziran tarihleri arası son iş gününe kadar, 2. taksiti de 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası son iş gününe kadar derneğin banka veya bankalardaki hesabına ya da
dernek adına gelir tahsil edecek yetkili kişi yada kişilere ödenmek sureti tahsil edilir. Giriş yada aylık ödentinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgelerin aslı en geç on beş (15) gün içerisinde dernek yönetim kuruluna ulaştırmalıdır.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler
Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir (1) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


Temsilcilik Açma*
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında“Tasfiye Halinde ÜNİVERSİTELİ BURSASPORLULAR Derneği” ibaresi kullanılır
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki
amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 26 (Yirmialtı) maddeden ibarettir.

TANITIM

PUAN DURUMU

Takım O G M AV Puan

TANITIM